svátek má Antonie
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy
  • Obec Sudslava - Východní Čechy

Obec Sudslava se nachází v okrese Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický
v oblasti mezi městy Vamberk, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí a Choceň.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349.

 
Obec Sudslava
 
  Orlické hory a podorlicko - info Východní Čechy - info Czech point informace Návštěva lékaře  

Z dějin školy

Původní škola zřízená v roce 1692 pro okolní obce na Homoli byla v roce 1791 přestěhována do Sudslavi a to z důvodu obtížného docházení dětí do školy. Toto se uskutečnilo při zřízení farního duchovního v osadě Sudslavské v roce 1692. V této době vzala počátek i tak zvaná „Venkovská škola“.
V pamětní knize školní čteme, že učitel Matěj Slavík ze Vamberka byl ustanoven od paní TTheresie Eleonory, ovdovělé hraběnky z uvařte, rozené ze Žďáru, aby mládež cvičil ve farní dřevěné škole u kostela homolského, který jmenovaná dala postavit. V této škole se vyučovalo po 100 let a byly k ní přiškoleny tyto obce: Borovnice, Homol, Malá a Velká Lhota, Polom, Seč, Sudslava, Turov a dvůr Závrš. To byla první škola v okolí. Do této školy chodila i mládež ze Skrovnice. Píše o tom ve svých pamětech Fr. Hloušek, řídící učitel ve Skrovnici, který před tím působil na této škole jako provisor.
„Poněvadž se Homol pro vzdálenost od farního kostela a zvláště od sudslavské strany v zimním čase pro školní místo nehodila a zejména proto, že duchovní na náboženské hodiny jen zřídka mohl přijít, byla s povolením vysokých míst z Homole do farního místa v Sudslavě přeložena, a to v roce 1791. Tamní dřevěná škola byla zbourána a znovu postavena v Sudslavě a v roce 1792 byla nová školní budova dostavěna. Byla to dřevěná jednotřídka se šindelovou střechou.“ Vypravuje o ní ředitel škol Vincenc Pavlus, kdysi zdejší podučitel, ve svých „Vzpomínkách starého kantora“. Než byla škola postavena, vyučoval učitel žáky v čp. 4 u J. Horského a sám učitel bydlil v čp. 2 u J. Vršatého.
Tato dřevěnná škola 200roků stará úplně zchátralá, hrozila havárií a stala se tak nevyhovující. Roku 1880 byla tato stará školní budova přičiněním tehdejšího školního inspektora Jůza, řídícího učitele Mikuláše Horáka a předsedy školní rady Josefa Viktorina zbourána a již 4. července 1880 položen základní kámen nové školní budovy. Zakládající listinu podepsali: hrabě Bedřich Kinský, místní farář Josef Kaplan, řídící učitel Mikuláš Horák a stavitel Karel Havlíček z Chocně.Listina byla vložena do základního kamene, který se nachází v průčelí v dolním rohu budovy směrem k návsi. Tato budova školy je zachována dodnes.. Roku 1881 byla nová škola dostavěna nákladem 23.993,42 korun. Škola je vybavena jednou třídou v přízemí, bytem řídícího učitele, chodbou, sklepem, poschodím do 1. patra a v 1. patře byly zřízeny další dvě třídy, kabinet, byt pro učitele, záchody a prostorná půda. Zastřešení bylo provedeno břidlicí. Otop ve všech místnostech v zimním období byl prováděn kamny a topeno dřívím a uhlím. Stavba školy byla na tehdejší dobu velice pěkná a účelná. Schválena byla 2. září 1881 a vysvěcena a slavnostně otevřena 11. září téhož roku za účasti okresního školního rady Šabaty, zástupců okolních obcí, žactva i všech občanů.Od ledna 1882 se začalo učit ve všech třech třídách. Škola měla již od roku 1836 expozituru na Polomi a to až do roku 1901. Od roku 1906 se škola změnila na dvojtřídku.
Prvním řídícím učitelem na této nové škole se stal Mikuláš Horák. Učil zde od roku 1879 až do roku 1886. Dále zde učili Fr. Chejnovský a Karel Sehnal a učitelka ručních prací Marie Soukupová. Nově postavená škola se začala pěkně rozvíjet již od roku 1881. Radost tehdejších budovatelů byla zkalena válečnými mraky, které vyvolali první světovou válku a to v letech 1914-18. Na svém začátku povolala na světová bojiště všechny mladé muže od 20 do 45 roků. Mezi nimi byli i tehdejší učitel školy Josef Václavů a řídící učitel Eduard Kozák, který se již z této hrozné války nevrátil a sním ještě dalších devět občanů naší obce. Jména padlých připomíná památník obětem války umístěný na návsi obce. Po ukončení války byla 28. října vyhlášena Československá republika. Po 28. říjnu nastala učitelstvu i žactvu mnohem radostnější práce.
V roce 1930 byly vydány nové osnovy, jimiž se sjednotila výchova a vyučování mládeže. Učitelé pořádají se žáky besídky, vystavky ručních prací, vycházky tělovýchovné i vlastivědné do blízkého okolí, poučné výlety a zájezdy do různých krajů naší vlasti. Tato doba však netrvala dlouho. Mezinárodní situace se zhoršuje a naše vlast je opet ohrožena. 15. března 1939 vtrhli do naší země fašisté. Z Čech a Moravy byl vytvořen tak zvaný „Protektorát“. Byla to pro český národ v dějinách ta nejhroznější poroba. Téhož roku byly násilně uzavřeny všechny vysoké školy a tím bylo zabráněno českým lidem dále se vzdělávat.
Tato druhá světová válka byla jednou z největších a nejhroznějších válek, kterou kdy svět v dějinách zažil. Válka trvala plných šest let. Přes 380 tisíc našich spoluobčanů padlo v bojích nebo bylo umučeno v koncentračních táborech.
Po skončení války chodilo do školy celkem 52 dětí – 32 chlapců a 20 dívek. Škola měla dvě třídy a jejím ředitelem byl Jindřich Plocek. V této době přešel učitel Vilém Waltr na jednotřídní školu v Polomi a na jeho místo byl povolán Jaromír Václavů, výpomocný učitel ze Seče. Dívčím ručním pracem vyučovala Jarmila Burešová z Kolína. Předsedou SRPŠ (sdružení přátel školy) v prvním roce po válce se stal Jan Sigl ze Seče. 15. října 1945 odchází Jaromír Václavů do Kolína a na jeho místo ustanovuje školský odbor jeho otce Josefa Václavů. Škola tím získala výborného pedagoga a žáci dobrého učitele.
Od 1. září zahajuje svou činnost i mateřská škola s 21 dětmi ve věku od 3 do 6 let. Učitelkou jmenována Ladislava Ševcová (později Šebetková). Správou mateřské školy byl pověřen řídící učitel Jindřich Plocek.
Po vyhlášení dvouletého plánu se škola zapojila do plnění daných úkolů. Byly prováděny rozsáhlé úpravy ve školní budově. Ve třídách byly dány nové podlahy, stupínky a opravena okna. Byla zřízena motorová přípojka elektrického proudu. Celkový náklad činil 18.561,- Kč.
V roce 1949 se osada Hájek oddělila od zdejšího obvodu a děti z této osady začali chodit do školy do Lhot. Obce Sudslava, Seč, Skrovnice a Koldín v rámci reorganizace krajů přecházejí do okresu Vysoké Mýto a tím do kraje pardubického.
ONV ve Vysokém Mýtě uzavřel dnem 1. prosince 1950 zdejší mateřskou školu pro malý počet žáků.
V roce 1951 při změně hranic okresu přechází Sudslava do okresu Ústí nad Orlicí.
V září 1955 se provádí na škole generální oprava střechy. Odstraňuje se břidlicová krytina, původní spodní šindelová krytina zůstává a na ni se klade eternit. Celkový náklad činil 28.000,-Kč.
Od 1. listopadu 1957, kdy onemocněl řídící učitel J. Plocek, zastupuje ředitele školy Soňa Musilová. Po jeho úmrtí v roce 1958 se převádějí žáci 4. post. Ročníku do školy v Brandýse nad Orlicí. Ve školním roce 1958/59 má škola jednu třídu a ředitelem školy se stal Jaroslav Říha. Všichni žáci se zapojují do soutěže ve sběru odpadových surovin, léčivých bylin a do školního spoření.
Od 1. dubna do 31. října 1960 vzniká v budově školy žňový útulek. Vedením byla pověřena Vlasta Říhová. V roce 1961 se v budově školy provádí vodovodní instalace. Škola dostala nový název : Základní devítiletá škola 1.-5. ročník. Od roku 1960-61 dostávají žáci zdarma učebnice a školní potřeby.
Ve školním roce 1965-66 se stává novou ředitelkou školy Lydie Votavová. Je obnovena činnost pionýrského oddílu, funkce vedoucí se ujímá Eva Datumová, ředitelka nově obnovené mateřské školy. V tomto roce je zřízeno i stravování přespolních dětí ze Seče a Turov. Elektroosmosou se vysušuje přízemní třída. Na podzim 1965 se uvolnil byt po bývalém řediteli školy v přízemí budovy a v jeho v adaptovaných místnostech mateřská škola.
V roce 1969 byly započaty práce na generální opravě budovy školy. Předpokladem pro to, aby mohla být oprava zahájena , bylo vybudování septiku. Vlastní stavební práce byly započaty 5. ledna 1970. Vyučování nebylo narušeno. Obě školy, jak mateřská tak ZDŠ se přemístily do budovy obecního úřadu a místní faru.
Byly provedeny tyto opravy: výměna vnitřních oken všech dveří, položeny parkety a PVC do všech místností, vybudováno splachovací zařízení WC, obložení stěn v některých místnostech, úprava chodeb a schodiště, dřevníků, vybavení hyg. zařízení MŠ, výměna hlavních dveří, nová fasáda, úprava dvorku a okolí, izolace zdiva celého objektu. Kanalizace, která byla vedena pod školou byla odvedena jiným směrem. Při opravě fasády byl nalezen základní kámen a v něm ve schránce uložené dokumenty o založení školy. Byl proveden doplňující záznam o provedených úpravách školy a s čerstvými novinami byly dokumenty uloženy na původní místo, které bylo zazděno.
Generální oprava trvala celý rok. 15. prosince 1970 se opět začalo vyučovat v opravené školní budově. Celková hodnota díla 624.000,-Kč.
27. června 1971 se uskutečnila velká oslava u příležitosti 90. let budovy školy. K této příležitosti byl vydán Almanach, ve škole byla uspořádána výstavka žákovských prací a přehled vývoje učebnic v posledních 90 letech. V jedné třídě byla výstava obrazů malíře Josefa Šrámka. Slavnostní odpoledne bylo zahájeno průvodem a po slavnostních projevech následoval kulturní pořad dětí MŠ, ZDŠ a tanečního kroužku „Berušky“. Ve druhé polovině programu vystoupil pěvecký sbor „Žerotín“ z Brandýsa nad Orlicí a mužský pěvecký sbor „Otakar“ z Vysokého Mýta. Večer následovala taneční zábava.
Od roku 1971-72 je škola dvojtřídní. Na škole pracuje pěvecký kroužek a kroužek dovedných rukou.. Žáci se zúčastňují kulturních vystoupení v obci a okolí. Na škole pracuje i pionýrský oddíl a oddíl jisker. Od roku 1976 se začalo vyučovat na všech školách podle nového projektu. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, k logickému myšlení a větší orientovanosti v přírodě.
Pro nedostatek žáků byla ve školním roce 1980-81 škola přeměněna na školu jednotřídní s 1.,2. a 3. postupným ročníkem. V tomto roce dochází do školy 21 žák. Starší žáci navštěvují ZDŠ v Brandýse nad Orlicí. Škola v Sudslavě nese název : Základní škola 1.-4. ročník.

Učitelé na Homoli
Matěj Slavík 1692-1714
Karel Antonín Štěpánský 1714-1724
Václav Dvořáček 1724-1736
Mikuláš Vokurka 1736-1748
Jan Schiller 1748-1757
František V. Školní 1757-1783
František Plocek 1783-1791

Řídící učitelé v Sudslavě
František Plocek 1791-1814 Jan Kaplan 1908-1911
František Král 1814-1818 Josef Václavů 1911
Josef Plocek 1818-1852 Eduard Kozák 1911-1915
Jan Doblík 1852-1868 Jindřich Krsek 1914-1917
František Špindler 1868-1872 Václav Mádle 1917-1921
Antonín Vrabec 1872-1878 Čestmír Hruška 1921-1922
František Janeba 1878-1879 Václav Beneš 1922-1936
Mikuláš Horák 1879-1886 Jindřich Plocek 1937-1958
Václav Hlaváček 1886-1893 Jaroslav Říha 1958-1965
Karel Adamíčko 1896-1907 Lýdie Votavová 1965
Adolf Tušla 1907-1908
Učitelé

Vendelín Dušek 1804-1807 Antonín Bil 1915
Václav Kalenda Ludvika Farková 1918
František Zahrádka Bohuslava Zábrodská 1918-1922
M. Horák 1836-1840 Alois Jakubec 1920-1922
Josef Sokol 1846-1848 Marie Zábrodská 1922-1924
Frant. A. Hloušek 1851-1852 Alois Cejnar 1924-1928
Karel Macháček 1858-1859 I. Věchet 1928
Vincenc Paulus 1859-1865 Jaroslav Martínek 1928-1929
Josef Šilboch 1868-1869 Marie Hanušová 1929
František Schulz 1868-1872 Josef Koláček 1929-1930
František Kopecký 1872 August Drašner 1930
Jan Vorlický 1872-1873 Marie Zahradníková 1931
František Janeba 1873-1877 P. Novotná 1932-1935
Fr. Janeba, syn 1877-1879 M. Kolenská 1932-1933
Antonín Kopřiva 1879-1881 Karel Kruliš 1935-1942
František Chejnovský 1881-1895 M. Šedová 1935-1939
Karel Sehnal 1883 Jan Červaný 1936-1937
Ladislav Nágl 1883-1884 M. Vorlická 1939
Josef Burián 1881-1887 M. Vašátková 1940-1941
František Marek 1887-1890 Vilím Waltr 1942-1945
Antonín Neuman 1890-1893 Zdeňka Jehličková 1942-1943
Josef Stekert 1893 M. Burešová 1943-1945
Josef Kubias 1893-1894 K. Joglová 1943-1944
Josef Hejzlar 1894-1895 Jaroslav Forejtek 1944-1945
Alois Zikmund 1895-1897 Jaromír Václavů 1945
Antonín Tyšler 1896-1899 Jarmila Benešová 1945-1950
Josef Žižka 1898-1904 Josef Václavů 1945-1949
Josef Stejskal 1899-1900 Jan Polášek 1949-1950
Adolf Tušla 1900-1908 Karolina Petrusová 1950-1952
Josef Reiniš 1901-1902 Emílie Šemberová 1952-1956
Jan Bek 1902-1903 Soňa Musilová 1957-1958
Josef Antošek 1904-1906 Jiřina Fialová 1971-1978
Jan Poltr 1906-1908 Eva Roušarová 1978-1980
Josef Václavů 1908-1914 Danuše Volfová 1980
Jaromír Macháň 1911
Božena Vamberová 1914-1915
Josef Jelínek 1915
Emílie Kerhartová 1915-1917

Učitelky mateřské školy

Ladislava Šefcová 1946-1950
Jarmila Bártová 1950
Alena Zemanská 1950
Vlasta Říhová 1960-1965
Eva Daumová 1965-1967 ředitelka MŚ
Marie Truhlářová 1967-1976
Hana Janoušková 1967 ředitelka MŠ
Marie Svatošová 1969-1970
Ludmila Krsková 1975
Hana Kosková 1976
Marie Kopecká 1976
Milena Kovářová 1976
 
 

     
 
Kontaktní informace

Obecní úřad Sudslava
Sudslava čp. 64
561 13  Sudslava
Tel: +420 778 726 748
E-mail: urad@sudslava.cz

       
 
Kde nás najdete
Obec Sudslava na mapě

Zěm. šířka: 50° 2’ 24’’
Zěm. délka: 16° 17’ 14’’¨
zobrazit na mapě

 
 
Nejbližší akce

 

       
   
 
Copyright © 2014 Obec Sudslava Východní Čechy
Vytvořilo: Webové studio Pixel Design
Redakční systém Web-SOUL
Tvorba internetových obchodů
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.